SAM_2662.JPG

 

 

 

Dr. Cammarata in 1973

SAM_2663.JPG
SAM_2645.JPG

 

 

 

 

The Practice in 1985

 

 

 

 

The Practice in 2012

SAM_2631.JPG
SAM_2678.JPG?1348757032055